algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1. KCompas, Commanditaire Vennootschap opgericht naar Belgisch recht (handelend onder de commerciële naam “KompasByDorien”), met zetel te Dolfijnstraat 45, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0746.915.737.
E-mailadres: info@kompasbydorien.be
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
(2) Dienst(en): 1 : 1 coaching, groepstrajecten, workshops, webinars,…
(3) Dienstverlener: Dorien Van Rompaey in naam en voor rekening van KompasByDorien
(4) Cliënt: De ondernemer of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via Website, sociale media of e-mail)
(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst
(7) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen
(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
(9) Website: www.kompasbydorien.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen de Dienstverlener en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Cliënt. Elke opdracht of aanvraag voor een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Cliënt en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 KompasByDorien is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen.
3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.
3.3 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.


Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 KompasByDorien zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 KompasByDorien zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.
6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 150 EUR (exclusief BTW).
6.3. Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
6.4 KompasByDorien verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.
6.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.
6.6 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een onlinecursus, 1: 1 coaching traject, groepstraject, webinar (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een BTW conforme factuur.
6.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10%, en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarnaast is KompasByDorien bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is KompasByDorien gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van KompasByDorien om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen KompasByDorien en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en KompasByDorien om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van KompasByDorien wel nog te worden betaald.

Artikel 8. 1 op 1 coaching en groepstrajecten

8.1 Wanneer de Cliënt ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien het traject voortijdig eindigt, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.
8.2 KompasByDorien kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. Jij erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons.
8.3 Bij aanvang van de 1 op 1 coaching of het traject zal de Dienstverlener in overleg met de Cliënt meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden.
8.4 De Cliënt zal de gevraagde informatie tijdig ter beschikking te stellen. De Cliënt staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.5 Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt of het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert, en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.
8.6 Bij aankoop van een traject 1 op 1 coaching of een groepstraject zal er steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel sessies dit traject bevat. Deze sessies dienen steeds in de aangegeven tijdspanne van de duurtijd van het traject + 1 maand worden opgenomen. Sessies die niet binnen deze tijdspanne worden ingepland zullen vervallen.

Artikel 9. Annulering van een Dienst

9.1 De Cliënt kan de aankoop van een Dienst kosteloos annuleren tot 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie van deze Dienst of de datum waarop deze Dienst (i.e. workshop), een éénmalige Dienst, zal plaatsvinden.
9.2 Alle annuleringen binnen de 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie van deze Dienst of de datum waarop deze Dienst (i.e. workshop), een éénmalige Dienst, zal plaatsvinden zullen niet worden vergoed.

Artikel 10. Annulering of laattijdige aanvang van een sessie

10.1 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een afspraak wegens ziekte of overmacht, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan KompasByDorien. Alle afspraken dienen uiterlijk 72 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zal de sessie in mindering worden gebracht. Tijdens een traject kan de Cliënt slechts éénmaal kosteloos een afspraak verzetten. Wanneer de Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet of reeds 1 afspraak tijdens een traject in onderling overleg heeft verzet en een tweede afspraak wenst te verzetten, zal de Cliënt KompasByDorien dienen te vergoeden voor deze afspraak (aan het geldend uurtarief) of zal deze afspraak in mindering worden gebracht van het aantal sessies van een bepaald traject.
10.2 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs verschuldigd blijven.

Artikel 11. Opschorting van de overeenkomst

11.1 KompasByDorien behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In het uitzonderlijke geval kan KompasByDorien geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar Diensten geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.
13.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van KompasByDorien en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).
14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 KompasByDorien kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.
15.2De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.
15.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
15.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.
15.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
15.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.
15.7 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte.
15.8 KompasByDorien kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Diensten die werd aangeleverd door de Cliënt of aangestelde van de Cliënt.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1. Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

Artikel 17. Online Diensten

17.1 De toegang tot online diensten is persoonlijk. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de online dienst voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
17.2 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, jouw betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
17.3 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van jou.

Artikel 18. Gegevensbeschermingsbeleid

18.1 KompasByDorien is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
18.2 Voor meer informatie verwijst KompasByDorien naar haar Privacyverklaring de Website die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 19. Volledigheid en nietigheid

19.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en KompasByDorien en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.
19.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

20.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

Artikel 21. Klachten

21.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door KompasByDorien en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan KompasByDorien. Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Artikel 22. Vragen en opmerkingen

22.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van KompasByDorien, kan deze steeds contact opnemen met info@kompasbydorien.be. KompasByDorien hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. KompasByDorien hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

Versie 12 september 2022